Aan de Slag- Tel mee met Taal


Nederlands

Tel mee met Taal 

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van lage taal-, reken- en digitale vaardigheden en het voorkomen hiervan. Dankzij het actieprogramma leren tienduizenden volwassenen beter lezen, schrijven, rekenen en computeren en worden één miljoen schoolgaande kinderen bereikt met lees- en taalactiviteiten.  Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse (landelijke) partners en vanaf april/mei 2019 kunt u opnieuw Subsidie aanvragen als bedrijf!

 

Laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden

De hoofddoelstelling van Tel mee met Taal is het ondersteunen van lokale partners om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Gemeenten, scholen, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partners worden vanuit het actieprogramma ondersteund met advies, onderzoek en materialen om cursisten te werven, te trainen en te toetsen.  

Tel mee met Taal heeft ook een werkgeversbenadering: het Taalakkoord werkgevers. Taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. Investeren in taalvaardigheid is investeren in je eigen bedrijf. Voor bijvoorbeeld verbetering van de veiligheid, klant-contacten, scholingsmogelijkheden en verlaging van het ziekteverzuim.

 

Samenwerking is een belangrijk doel van Tel mee met Taal. Wanneer alle betrokken partners op lokaal en regionaal niveau structureel beter samenwerken kunnen kinderen en volwassenen met een taalachterstand sneller worden opgespoord. Dit geeft hen de kans op een goede begeleiding naar effectieve ondersteuning die goed past bij hun vraag en behoeften. Hierdoor krijgt iedereen die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden betere kansen om zichzelf te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving.

 

Maatschappelijk probleem

In Nederland beheersen ongeveer 1,3 miljoen volwassenen in de leeftijd van 15 tot en  met 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau van het vmbo. Daardoor kunnen zij overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften en bijsluiters bij medicijnen niet goed lezen. Ook hebben ze moeite met het begrijpen van websites, zijn ze vaker werkloos en hebben ze meer schulden. 

Laaggeletterdheid maakt mensen kwetsbaarder en het kost de samenleving onnodig veel geld. Investeren in leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden loont; voor laag taalvaardige mensen zelf en de maatschappij in het algemeen.

English

Tel mee met Taal 

Tel mee met Taal (Count on Skills) is  a government programme that steps up efforts to combat and prevent poor language, maths and digital skills. Thanks to the action programme, tens of thousands of adults are getting better at reading, writing, doing maths and using the computer, and the programme is also supporting one million school-going children with reading and language activities.  A joint initiative of three Dutch ministries (Education, Culture and Science; Social Affairs and Employment; Public Health, Welfare and Sport), alongside various national and other partners, the action programme and medio April/May you can apply for subsidy as company!

 

Combating and preventing low literacy 

The main objective of Tel mee met Taal (Count on Skills) is to support local partners in combating and preventing low literacy. Through 

the action programme, government authorities, schools, libraries, employers, welfare organisations and other partners receive support in the form of advice, research and materials for recruiting, training and assessing course participants.  The programme has set cooperation as one of its main objectives. When all involved partners work together at a local and regional level and in a manner that is more structurally efficient, children and adults with a language deficit can be found more easily. This gives them a chance to receive helpful guidance towards an effective form of support that suits their needs. This way, everyone who has difficulty with language, maths or digital skills will have a better chance of developing these skills and becoming a fully functional member of society.

 

Social problem

In the Netherlands, around 1.3 million adults between 15 and 65 years of age possess Dutch language skills that are below the lower vocational education exit level. Because of this, they have difficulty reading letters from the government, safety instructions and medication leaflets. They also have difficulty understanding websites, are more often unemployed and have more debts. Low literacy makes people vulnerable and results in unnecessary costs for society. Investing in reading promotion and combating and preventing language deficits pays off, both for those with low language skills and for society in general.Bedrijven die al samenwerken met Jet zijn o.a.


Engels met Jet
Keizerstraat 21

7411 HD Deventer
- The Netherlands-

kvk 55052282
06-46926541